Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


 

 

AVESTA AIKs FÖRENINGSPOLICY

 

Föreningen och kvaliteten på verksamheten skall hålla sådan klass att AAIK är det naturliga valet av klubbtillhörighet för alla fotbollsintresserade i närområdet.Övergripande föreningspolicy

 

 • Verksamhetens målsättning är att skänka de aktiva sådan glädje och motivation att det blir självklart att fortsätta spela fotboll från tidiga år via juniorspel till seniornivå.
 • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att spela fotboll. Det kräver att pojkars och flickors fotbollsspelande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist.

 

 • Genom att lära våra barn och ungdomar att respektera regler och med människor ges de den sociala utveckling som krävs för att de skall fungera väl i samhället.

 

 • Kamratandan skall främjas så att barn och ungdomar känner sig trygga i laget. Samtidigt skall de aktivas utveckling sättas i centrum.

 

 • I match och träningsverksamhet skall de aktiva ha möjlighet att delta ihop med äldre eller yngre spelare, beroende på var man befinner sig i sin utveckling. Alla barn har sin utveckling när det gäller mognad, kunnande och inlärningsförmåga.

 

 • Breddverksamhet skall alltid gå före elittänkande i ungdomslagen. Grundregeln är dock alltid att flitig träning premieras när det kommer till deltagande i matcher och tävlingar.

 

 • Matcher och tävlingar skall betraktas som ett led i de aktivas utbildning och inte som kortsiktig jakt på framgångar. Matcherna skall tjäna som stimulans i den fortsatta träningen. Av den anledningen är det lämpligt att barn i yngre ålder i lagidrotterna ges möjlighet att spela på olika positioner i laget.

 

 • Engagemang skall skapas bland föräldrarna till de unga aktiva.
 • Idrotten skall vara en stark social företeelse. Träning och matcher skall utgöra en samlingspunkt och mötesplats för aktiva, föräldrar, syskon och kamrater.

 

 • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller
  sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, skall få vara med i Avesta AIKs verksamhet.

 

Alkoholpolicyn innebär

 

 • Att föreningens alla idrottsliga aktiviteter är alkoholfria.
 • Att ledare och spelare på läger och cuper avhåller sig från alkohol. 

 


Tobakspolicyn innebär

 • Att alla våra idrottsliga aktiviteter är rök- och snusfria.

 

Drogpolicyn innebär

 

 • Att ”Klubben” tar avstånd från allt användande och innehav av droger.

 

Dopingpolicyn innebär

 

 • Att ”Klubben” tar avstånd från alla former av dopning.
 • Att ”Klubben” följer Riksidrottsförbundets regler gällande dopning.

 

Avesta AIKs agerande vid misstanke eller tillbud

 

 • I första hand samtal med personen det gäller samt, om den berörda är under 18 år, kontakt med målsman.
 • Erbjuda personen lämplig hjälp och stöd

 

 • Kontakta lämplig instans för vidare handläggning, om detta anses nödvändigt (RFs Antidopinggrupp, polismyndighet, sociala myndigheter).

 

 • Stänga av personen från alla verksamhet, vid upprepade förseelser

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

Bakgrund

 

Fotboll är förenat med resor och transporter till och från träningar, matcher och cuper. Avesta AIK vill värna om sina medlemmar och har därför utarbetat denna trafikpolicy för våra ledare och aktiva. Med detta dokument vill vi reglera vårt resande och öka medvetenheten hos våra medlemmar om de faror och risker som finns i samband med resande. Vår förhoppning är att denna policy ska fungera som ett leddokument till att förbättra föreningens förhållande till trafiksäkerheten.

Fakta

Trafikolyckor är den olycka som bidrar till största antalet dödsfall i Sverige. I oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Riksidrottsförbundet ställer sig bakom detta beslut och ställningstagandet.

 

 

Detta innebär att som förare i personbil och minibuss ska du:

 • Alltid vara nykter och inte påverkad av droger eller läkemedel.

 

 • Alltid respektera de skyltade hastigheterna samt därefter anpassa hastigheten efter väglaget samt övriga vägförhållanden (snörök, dimma, djur på vägen etc).

 

 • Alltid använda bilbälte och se till att alla passagerare också gör det. Fler personer än vad som finns bältesanvisade platser skall inte färdas i fordonet.

 

 • Alltid hålla avstånd till fordonet framför.

 

 • Alltid anpassa körningen på ett miljövänligt och trafiksäkert sätt.

 

 • Se till att fordonet är godkänt av Svensk Bilprovning och har godkända däck (vinter som sommar).

 

 • Försäkringen ska kollas så att den gäller vid respektive transport.

 

 • Ha minst åtta (8) timmars sömn innan transporten sker.

 

 • Undvika att tala i mobiltelefon om inte handsfree finns.

 

 • Ha haft körkort i fem (5) år samt ha erfarenhet av gällande fordon, speciellt vid färd i minibuss.

 

 • Ha genomgått halkutbildning på aktuell fordonstyp.
 • Se till att förankra lasten på ett tryggt sätt.

 

 • Följa gällande trafikföreskrifter och givetvis avstå från alkoholintag i god tid
  innan resan.


För minibussar dessutom:

 

 • Föraren ska ha minst fem års vana av att köra bil eller minibuss.

 

 • Föraren bör genomgå extra utbildning för minbuss, samt regelbunden
  halkkörningsövning.När vi bokar hyrbil eller minibuss ska vi alltid efterfråga:

 

 • Alkolås i fordonet.

 

 • Antisladd och antispinn.

 

 • Att fordonet minst uppfyller 2000 års EU-miljökrav.

 

 • Däcken ska ha godkänt mönsterdjup samt vinterdäck på
 • Brandsläckare ska finnas (gäller minibuss).

 

Krav på uthyraren:

 

Uthyraren ska vara ansluten till Biluthyrningsbranschen (BURF) eller Bussbranschens Riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.

 Busstransporter:

 

Tänk på att upprätta en lista över alla som är med på bussresan. Namn och telefonnummer till anhöriga bör finnas med.I upphandling av busstransporter ska Avesta AIK efterfråga:

 

 • Alkolås i fordonet.
 • Bälten på alla sittplatser och att föraren ska upplysa om skyldigheten att använda dem.
 • Transporten ska max hålla skyltad hastighet.
 • Föraren ska, förutom körkort för buss, ha rätt utbildning, d v s
  yrkeskompetensbevis för persontransporter med buss.
 • Extra bromsprov ska vara genomfört på fordonet och det ska vara märkt med ”Kontrollerade bromsar”.

 

Som fotgängare:


Alltid använda reflexer när det är mörkt både under träning utomhus och när ni går eller cyklar till och från träningen. Reflexvästar är alltid bra!

 

Som cyklist:

En godkänd cykel ska minst ha:

 • Ekerreflexer.
 • Lyse
  eller reflex fram (vit) och bak (rött).
 • Använd alltid
  cykelhjälm. Även om du är över 15 år.

Om olyckan trots allt är framme (ledare, tänk på att ha):

 • Sjukvårdsväska ska finnas med på resan.
 • Första-hjälpen kunskaper.
 • Checklista vid olycka.

 

Tänk på:

 • Vid resor bör en mobiltelefon finnas i varje bil om något skulle hända.
 • Kolla utrustningen i fordonet.
 • Vid tveksamt väglag - eller andra svårigheter - starta inte eller avbryt.
 • Extra kostnader kan vara små jämfört med om en olycka skulle inträffa.
 • Åk i god tid för att undvika stress.
 • Vid längre resor tänk på raster och ev förarbyte.
 • Stressa inte föraren.
 • Våga vägra åka med någon som kör för fort.
 • Ställ krav på uthyraren att bussen är utrustad med lastförskjutningsskydd.
 • Att lasta rätt, säkra lasten.
 • Skapa en lugn miljö i fordonet.

 

Avesta AIK är med och arbetar för ett förverkligande av

 

0-visionen för trafiksäkerhet, att INGA (0) skall dödas eller (svårt) skadas av/i trafiken i samband med Avesta AIKs verksamhet. Detta innebär ett åtagande från Avesta AIKs sida att verka för att medlemmar, föräldrar och anställda inom Avesta AIK följer policyn.

Avesta AIK skall även belysa sin policy i samband med föräldramöte, säsongsstart och för nytillkomna i föreningen. Den skall också finnas tillgänglig på hemsidan samt delas ut till våra medlemmar minst en gång/år.

 

Vi som goda representanter för Avesta AIK har ansvar för
att alla som transporterar på vårt uppdrag förstår och tar sitt ansvar för våra
medlemmars säkerhet.

 

Att vara ledare i AAIK innebär

 • Att man tar på sig ett ansvar för andra människor och vår förening.
 • Att man i olika sammanhang - både privat och i samband med idrottsutövning - tänker på att man representerar föreningen AAIK och verkar som ett föredöme för de aktiva. Konflikter löses inom föreningen.
 • Att man är beredd på att lägga ner mycket tid på sin uppgift tillsammans med andra som har det gemensamt att de tycker idrott och ledarskap är roligt.

 

 • Att man kan samarbeta med människor som inte alltid har samma åsikt som man själv har.

 

 • Att man ibland får ta emot negativ kritik, både berättigad och oberättigad.

 

 • Att man kommer väl förberedd inför träning och match.

 

 • Att man har ambitionen att förnya sig och därmed är intresserad av att delta i föreslagna kurser och utbildningar i möjligaste mån.

 

 • Att man måste kunna säga ifrån till föräldrar till aktiva som försöker styra matcher och tävlingar eller negativt kritiserar sitt eget eller andras barn. Detsamma gäller kritik mot domare och andra tävlingsfunktionärer.

 

 • Att man har stor frihet att bedriva sin träningsverksamhet men att man bör underordna sig sektionens långsiktiga mål och policy.

 

 • Att du får stöd och information från föreningens styrelse och ungdomsgrupp.
  Information skickas helst via e-post och/eller hemsida.

 

 • Att du deltar i de ledarträffar som du kallas till och själv tar initiativet till
  planeringsmöten med de aktiva och föräldrarna till de unga aktiva, minst två
  gånger per år.

 

 • Att någon av ledarna är sist kvar i omklädningsrummet och ser till att det blir
  grovstädat.

 

 • Att använda i första hand styrelsens ungdomsgrupp för att diskutera problem som uppstår med de aktiva eller deras föräldrar. 


 

Lagledarens speciella uppgifter

 • Att sköta informationen och vara en social länk mellan ledare, aktiva och föräldrar avseende bl a  ordningsregler, träningstider, matchkallelser, läger, arbetsprojekt och liknande.

 

 • Att skapa föräldragrupper som kan ta hand om vissa arbetsuppgifter och projekt såsom exempelvis kioskbemanning, tvätt av matchtröjor, matlagningsscheman vid läger m m.

 

 • Att i möjligaste mån delta vid träningar och matcher.

 

 • Att själv, eller genom användande av föräldrarepresentanter, se till att hemsidan uppdateras med matchreferat och annat som händer kring laget.

 

 • Att föra närvarokort och se till att dessa redovisas till kansliet två gånger per
  år. De lämnas senast 1 juli respektive 1 januari.

 

 • Att vara ytterst ansvarig inom laget för bokning av träningstider,
  serieanmälningar, logistiken vid resor samt att sondera möjligheterna för
  cupdeltagande. Samråd sker givetvis med tränarna.

 

 • Att skriva laguppställningar inför matcher och cuper.

 

 • Att tillsammans med tränarna se till att nödvändig materiel för verksamheten finns och, när behov av nyanskaffning föreligger, via materialansvarig begära inköp av materiel.

 

 • Att se till att såväl lagets som föreningens gemensamma materiel vårdas väl.
 • Att ansvara för att laget sköter sina åtaganden vad gäller kiosken,
  hundutställning, bollkallar/fior, försäljning med mera.

 

 • Att efter säsongens slut skriva en verksamhetsrapport.


Lagkassor

 

 • Grunden är att alla aktiviteter som ordnas i Avesta AIKs namn ska vinsten fördelas 30 % till  föreningen och 70 % till laget. 

 

 • Alla aktiviteter eller försäljning ska meddelas till ungdomsgruppen för godkännande. 

 

 • Pengarna som laget får in ska användas till cuper, resor eller mat. Övriga önskemål ska godkännas av ungdomsgruppen. 

 

 • Inga krav på visst antal får sättas vid försäljning utan alla ska efter sin förmåga och kontaktnät få vara med och dela på vinsten. 

 

 • Ansvarig för lagkassan ska meddelas till föreningen.  

 


Tränarens speciella uppgifter 

 

 • Att genom variationsrik träning utveckla de aktiva. Detta kan lättare uppnås genom en planering där mål sätts upp, exempelvis halvårs- och årsvis.

 • Att samarbeta med övriga ledare inom laget så att alla jobbar mot samma mål.

 

 • Att även känna samhörighet med föreningen och dess övriga ledare. Laget får aldrig bli ”mitt” för tränare utan skall utgöra en av flera gemensamma delar av AAIKs verksamhet där helheten är garantin för framgången.

 

 • Att ha ambitionen att vilja förnya sig och utveckla sig genom att gå kurser och studiecirklar. Kostnaden står föreningen för, tiden bjuder tränaren på.

 

 • Att komma i god tid och vara väl förberedd inför träning och match/tävling.

 

 • Att inte favorisera några av de aktiva utan vara bestämd och rättvis och tillämpa samma regler för alla.

 

 • Att bygga upp självförtroendet hos aktiva som för stunden känner att de inte lyckas så bra. Snabb tillväxt och pubertet ställer tidvis till problem och dessa
  fenomen måste hanteras förståndigt.

 

 • Att ta ut laget inför matcher eller
  tävlingar.

 

 • Att coacha laget under match och tävling.

 

 • Att följa den spelarutbildningsplan som tagits fram av AAIK.

 


Ungdomsgruppens speciella uppgifter

 

 • Att utgöra ett allmänt stöd för tränare och lagledare.

 

 • Att vara huvudansvarig för rekrytering av nya ledare.

 

 • Att ombesörja introduktionen av nya ledare.

 

 • Att ta fram förslag på lämpliga tränings- och ledarskapsutbildningar.

 

 • Att samordna bokningar av träningstider.

 

 • Att se till att fotbollsskola hålls årligen.

 

 • Att ombesörja att det finns domare till alla matcher.

 

 • Att vara huvudansvarig för kiosken och fördela kiosktider mellan lagen.

 

 • Att vara huvudansvarig för ungdomssektionens material och att resurser fördelas rättvist mellan lagen.

 

 • Att anordna ledarträffar minst en gång i månaden under säsongen.Speciella uppgifter för föräldrar till unga aktiva

 

 • Att se till att barnen kommer säkert till och från träningar och matcher enligt AAIKs trafiksäkerhetspolicy samt att respektera tränarnas önskemål om tidspassningar.

 

 • Att undvika att ”coacha” de aktiva vid träningar, matcher och tävlingar. Däremot stärker det barnets självförtroende och känsla av egenvärde att deras föräldrar visar intresse för deras förehavanden, inte bara vid match/tävling utan även under träning.

 

 • Att inte syssla med individuell belöning till barnen i samband med
  fotbollsspelande, exempelvis ”en glass eller tio kronor per mål”.

 

 • Att framföra konstruktiv kritik till ledare på lämpligt sätt vid lämplig tidpunkt.

 

 • Att respektera de beslut som tränare och ledare fattat. Klubben och laget är som en skola där man för stunden överlåter fostran och utbildning av sina barn till föreningens ledare med allt vad det innebär av ordning och regler.

 

 • Att vara behjälplig vid de projekt som genomförs i AAIKs regi.Att vara spelare i Avesta AIK innebär

 • Att varje äldre spelare inser att han eller hon är ett föredöme för de yngre.
 • Att varje spelare går in för att genomföra träningar på bästa möjliga sätt.

 

 • Att passa tider och följa de regler som föreningen har.

 

 • Att ingen använder nedsättande ord mot vare sig medspelare eller motspelare eller ledare.

 

 • Att man respekterar domarens beslut.

 

 • Att när man representerar AAIK och AAIKs sponsorer så uppträder man på ett trevligt och respektfullt sätt.


Laguttagningar

 

6-9 år

Sammandragen får alla spela som har tränat någon gång under året. Alla spelare ska/strävas mot att spela lika mycket.

 

10 år

Alla spelare som tränat en gång matchveckan ska få spela. Alla spelare ska/strävas mot att spela lika mycket.

 

11-14 år

Laguttagningarna grundar sig enbart på deltagande i träningarna. Spelare som tränar lika mycket får spela lika mycket oavsett talang och utvecklingsnivå.

 

15 år

Laguttagningarna grundar sig i ökad utsträckning på spelarnas fallenhet för fotboll, förutom det självklara kravet på engagemang och deltagande i träning. Särskild hänsyn skall tas till spelare som ligger efter i utvecklingen, men som ändå bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter. I DM och motsvarande skall bästa möjliga lag spela.

 

I seriespel ska alla som visar rätt inställning till träning och match få spela. Avbytare ska spela minst en halvlek per match, yngre tillfälligt uppflyttade spelare kan dock få spela i mindre omfattning eller stå över helt, men ska då spela i det ordinarie laget. Samarbete skall ske mellan tränarna för lagen för att kunna erbjuda
spelarna spel i lämplig omfattning.

 

16-17 år

Laguttagningarna grundar sig i öka tusträckning på spelarnas fallenhet för fotboll, förutom det självklara kravet på engagemang och deltagande i träning.I DM och motsvarande skall bästa möjliga lag spela. I seriespel ska alla som visar rätt inställning till tärning och match få spela.

Serie och cuppolicy

 

6-9 år

Femmannafotboll, sammandragningar med lokala föreningar två till fyra gånger per år utan serietabell.


10 år

Sjumannafotboll i seriespel, division 6. Lokala cuper, utan övernattning.

 

11-12år

Sjumannafotboll i seriespel, division 5, 4 -Lokala cuper och distriktscuper med max en övernattning. Deltagande i Dalarnas FFs cup (12 år).


13-14 år

Länsserie, division 3, 2 -Regionala och nationella cuper med max två övernattningar. Deltagande i Dalarnas FFs cup


15 år

Regionala,länsserie, div 1 eller förbundets Elitserie 15-årsserier. Nationella
cuper med fria antal övernattningar. Deltagande i Dalarnas FFs cup.


16-17 år

Pojkallsvenskan eller juniorserie. Nationella cuper eller Internationella cuper med fria övernattningar. Deltagande i Dalarnas FFs cup.

 

Vad händer om inte policyn följs?

 

 • Om en spelare inte följer policyn, så försöker vi först lösa problemet genom våra ledare i laget. Om inte det fungerar kontaktar vi vårdnadshavare, därefter ungdomsgruppen och som sista steg behandlas frågan om avstängning från föreningen av styrelsen.

 

 • Om en ledare inte följer policyn, så försöker vi först lösa problemet genom de andra ledarna i laget, därefter ungdomsgruppen och som sista steg behandlas frågan om avstängning från föreningen av styrelsen.

 

 • Om ett lag inte följer policyn genom att till exempel inte ställa upp på de gemensamma aktiviteterna kan följden bli att t ex cupbidrag inte betalas ut. Detta beslut tas av styrelsen.

Antagen av Styrelsen 2010

Uppdaterad: 30 MAJ 2018 12:42 Skribent: Avesta AIK
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Avesta AIK - Fotboll
Telegatan 6D
77431 Avesta

Besöksadress:
Telegatan 6D
77431 Avesta

Kontakt:
Tel: 022658294
E-post: This is a mailto link

Se all info